De logopedische behandeling vindt doorgaans plaats op ons praktijkadres. Wanneer het niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, kan de logopedist aan huis behandelen. Een logopedisch proces verloopt bij Logopediepraktijk Beverwaard volgens de door de beroepsvereniging opgestelde logopedische standaarden.

Aanmelding

De aanmelding verloopt doorgaans telefonisch. Reden van aanmelding en enkele persoonsgegevens worden genoteerd. Er wordt informatie verstrekt over eventuele wachttijden; hierbij is het gunstig, wanneer afspreken onder schooltijd (van 9.00 uur tot 15.00 uur) mogelijk is. Na de aanmelding volgt een oproep voor een eerste afspraak (intake).

Intake

Bij het eerste gesprek is het belangrijk de verwijskaart, zorgverzekeringspas en legitimatie mee te nemen. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt nader ingegaan op de reden van aanmelden. Algemene gegevens worden genoteerd en de verwijskaart van huisarts of specialist wordt ingeleverd. Tijdens dit gesprek wordt beoordeeld of logopedie de meest gewenste vorm van hulp is voor het probleem. Ook kan gevraagd worden een toestemmingsverklaring te ondertekenen voor het opvragen van informatie bij andere hulpverleners/instanties of de betreffende school.

Anamnese

Tijdens dit vraaggesprek wordt geïnformeerd naar de medische en sociale achtergronden van het logopedisch probleem. Alle belangrijke informatie vanaf de zwangerschap/geboorte wordt in kaart gebracht om tot een heldere beeldvorming omtrent het probleem te komen.

Logopedisch onderzoek

Na het vraaggesprek wordt een op maat gemaakt onderzoek samengesteld om tot een logopedische diagnose te kunnen komen. Dit kan bestaan uit observatie-instrumenten, toetsen, testen of een combinatie hiervan.

Behandelovereenkomst

De logopedische diagnose met de daaruit voortvloeiende behandeldoelen worden vastgelegd in een behandelovereenkomst. Ook andere behandelafspraken worden in deze overeenkomst vastgelegd. In overleg wordt een evaluatietermijn bepaald.

Behandeling

Een logopedische behandeling vindt meestal eenmaal per week plaats en duurt 25 minuten. Er worden adviezen en oefeningen meegegeven om thuis mee aan de slag te gaan. Afhankelijk van de ernst van de klacht, motivatie en inzet kan de behandeling enkele weken tot maanden (in uitzonderingsgevallen zelfs jaren) duren.

Samenwerking

Om de logopedische doelen te bereiken is het vaak nodig om samen te werken met anderen. Denk hierbij aan de directe omgeving (ouders of partner), maar ook aan andere hulpverleners of de betreffende (basis)school.